Kiedy Konkurencja Było Frekwencja Wyniki
2005-04-26 (19:00)Piraterna - DackarnaMotala Arena253940 - 56
2005-04-26 (19:00)Västervik - RospiggarnaHejla Arena160253 - 43
2005-04-26 (19:00)Smederna - Kumla IndianernaEskilstuna Motorstadion278354 - 41
2005-04-26 (19:00)Vetlanda Speedway - KaparnaVetlanda Motorstadion286661 - 35
2005-04-26 (19:00)Vargarna - MasarnaAvestaICA Maxi Arena276448 - 48
2005-05-03 (19:00)MasarnaAvesta - VargarnaAvesta Motorstadion272049 - 47
2005-05-03 (19:00)Kaparna - Vetlanda SpeedwayArendalsbanan146947 - 49
2005-05-03 (19:00)Kumla Indianerna - SmedernaGlottra Skog Arena235754 - 42
2005-05-03 (19:00)Rospiggarna - VästervikHZ Bygg Arena141044 - 52
2005-05-03 (19:00)Dackarna - PiraternaG&B Arena367747 - 49
2005-05-10 (19:00)Rospiggarna - MasarnaAvestaHZ Bygg Arena217148 - 48
2005-05-10 (19:00)Piraterna - SmedernaMotala Arena147348 - 47
2005-05-10 (19:00)Vetlanda Speedway - Kumla IndianernaVetlanda Motorstadion204463 - 33
2005-05-10 (19:00)Västervik - VargarnaHejla Arena157963 - 33
2005-05-10 (19:00)Kaparna - DackarnaArendalsbanan130340 - 56
2005-05-17 (19:00)Dackarna - KaparnaG&B Arena257856 - 40
2005-05-17 (19:00)Vargarna - VästervikICA Maxi Arena260737 - 56
2005-05-17 (19:00)Kumla Indianerna - Vetlanda SpeedwayGlottra Skog Arena195052 - 44
2005-05-17 (19:00)Smederna - PiraternaEskilstuna Motorstadion225054 - 42
2005-05-17 (19:00)MasarnaAvesta - RospiggarnaAvesta Motorstadion304751 - 45
2005-05-24 (19:00)Vargarna - KaparnaICA Maxi Arena200843 - 53
2005-05-24 (19:00)MasarnaAvesta - PiraternaAvesta Motorstadion286455 - 41
2005-05-24 (19:00)Kumla Indianerna - VästervikGlottra Skog Arena248043 - 53
2005-05-24 (19:00)Dackarna - SmedernaG&B Arena337051 - 45
2005-05-24 (19:00)Rospiggarna - Vetlanda SpeedwayHZ Bygg Arena197049 - 47
2005-05-31 (19:00)Vetlanda Speedway - RospiggarnaVetlanda Motorstadion181846 - 50
2005-05-31 (19:00)Smederna - DackarnaEskilstuna Motorstadion223649 - 47
2005-05-31 (19:00)Västervik - Kumla IndianernaHejla Arena284965 - 31
2005-05-31 (19:00)Piraterna - MasarnaAvestaMotala Arena316567 - 29
2005-05-31 (19:00)Kaparna - VargarnaArendalsbanan186743 - 53
2005-06-07 (19:00)Kaparna - MasarnaAvestaArendalsbanan200540 - 56
2005-06-07 (19:00)Smederna - RospiggarnaEskilstuna Motorstadion233650 - 46
2005-06-07 (19:00)Vargarna - Kumla IndianernaICA Maxi Arena150754 - 42
2005-06-07 (19:00)Vetlanda Speedway - DackarnaVetlanda Motorstadion502948 - 48
2005-06-07 (19:00)Västervik - PiraternaHejla Arena241851 - 45
2005-06-14 (19:00)MasarnaAvesta - KaparnaAvesta Motorstadion457554 - 42
2005-06-14 (19:00)Rospiggarna - SmedernaHZ Bygg Arena310547 - 49
2005-06-14 (19:00)Kumla Indianerna - VargarnaGlottra Skog Arena285352 - 44
2005-06-14 (19:00)Dackarna - Vetlanda SpeedwayG&B Arena747643 - 53
2005-06-14 (19:00)Piraterna - VästervikMotala Arena235230 - 66
2005-06-21 (19:00)Kumla Indianerna - DackarnaGlottra Skog Arena130745 - 51
2005-06-21 (19:00)Västervik - MasarnaAvestaHejla Arena529649 - 47
2005-06-21 (19:00)Vetlanda Speedway - PiraternaVetlanda Motorstadion274253 - 43
2005-06-21 (19:00)Rospiggarna - VargarnaHZ Bygg Arena212060 - 36
2005-06-21 (19:00)Smederna - KaparnaEskilstuna Motorstadion294050 - 46
2005-06-28 (19:00)Kaparna - SmedernaArendalsbanan210450 - 46
2005-06-28 (19:00)Vargarna - RospiggarnaICA Maxi Arena183355 - 41
2005-06-28 (19:00)Piraterna - Vetlanda SpeedwayMotala Arena240450 - 46
2005-06-28 (19:00)MasarnaAvesta - VästervikAvesta Motorstadion747554 - 42
2005-06-28 (19:00)Dackarna - Kumla IndianernaG&B Arena318357 - 39
2005-07-05 (19:00)MasarnaAvesta - DackarnaAvesta Motorstadion581452 - 44
2005-07-05 (19:00)Vetlanda Speedway - VästervikVetlanda Motorstadion554852 - 44
2005-07-05 (19:00)Kaparna - Kumla IndianernaArendalsbanan173362 - 34
2005-07-05 (19:00)Piraterna - RospiggarnaMotala Arena255846 - 50
2005-07-05 (19:00)Smederna - VargarnaEskilstuna Motorstadion435862 - 34
2005-07-19 (19:00)Vargarna - SmedernaICA Maxi Arena225845 - 50
2005-07-19 (19:00)Rospiggarna - PiraternaHZ Bygg Arena354044 - 51
2005-07-19 (19:00)Kumla Indianerna - KaparnaGlottra Skog Arena206152 - 44
2005-07-19 (19:00)Västervik - Vetlanda SpeedwayHejla Arena461448 - 48
2005-07-19 (19:00)Dackarna - MasarnaAvestaG&B Arena666946 - 50
2005-07-26 (19:00)Rospiggarna - KaparnaHZ Bygg Arena328056 - 40
2005-07-26 (19:00)MasarnaAvesta - Vetlanda SpeedwayAvesta Motorstadion647547 - 48
2005-07-26 (19:00)Piraterna - Kumla IndianernaMotala Arena334450 - 46
2005-07-26 (19:00)Smederna - VästervikEskilstuna Motorstadion441146 - 50
2005-07-26 (19:00)Dackarna - VargarnaG&B Arena352751 - 45
2005-08-09 (19:00)Vargarna - DackarnaICA Maxi Arena171537 - 59
2005-08-09 (19:00)Västervik - SmedernaHejla Arena240852 - 44
2005-08-09 (19:00)Kumla Indianerna - PiraternaGlottra Skog Arena143236 - 18
2005-08-09 (19:00)Vetlanda Speedway - MasarnaAvestaVetlanda Motorstadion509062 - 34
2005-08-09 (19:00)Kaparna - RospiggarnaArendalsbanan122445 - 51
2005-08-16 (19:00)Smederna - MasarnaAvestaEskilstuna Motorstadion606555 - 41
2005-08-16 (19:00)Piraterna - KaparnaMotala Arena241757 - 39
2005-08-16 (19:00)Vetlanda Speedway - VargarnaVetlanda Motorstadion283661 - 35
2005-08-16 (19:00)Västervik - DackarnaHejla Arena453254 - 42
2005-08-16 (19:00)Rospiggarna - Kumla IndianernaHZ Bygg Arena223757 - 39
2005-08-23 (19:00)Kumla Indianerna - RospiggarnaGlottra Skog Arena201847 - 49
2005-08-23 (19:00)Dackarna - VästervikG&B Arena533054 - 42
2005-08-23 (19:00)Vargarna - Vetlanda SpeedwayICA Maxi Arena142140 - 56
2005-08-23 (19:00)Kaparna - PiraternaArendalsbanan156951 - 45
2005-08-23 (19:00)MasarnaAvesta - SmedernaAvesta Motorstadion634747 - 49
2005-08-30 (19:00)Smederna - Vetlanda SpeedwayEskilstuna Motorstadion473752 - 44
2005-08-30 (19:00)MasarnaAvesta - Kumla IndianernaAvesta Motorstadion336457 - 38
2005-08-30 (19:00)Kaparna - VästervikArendalsbanan185142 - 54
2005-08-30 (19:00)Dackarna - RospiggarnaG&B Arena406955 - 41
2005-08-30 (19:00)Piraterna - VargarnaMotala Arena249459 - 37
2005-09-06 (19:00)Vetlanda Speedway - SmedernaVetlanda Motorstadion350453 - 43
2005-09-06 (19:00)Kumla Indianerna - MasarnaAvestaGlottra Skog Arena343546 - 50
2005-09-06 (19:00)Västervik - KaparnaHejla Arena208658 - 37
2005-09-06 (19:00)Rospiggarna - DackarnaHZ Bygg Arena312845 - 51
2005-09-06 (19:00)Vargarna - PiraternaICA Maxi Arena227659 - 37
2005-09-13 ()Semifinal Smederna - Vetlanda SpeedwayEskilstuna Motorstadion465849 - 47
2005-09-13 ()Semifinal Dackarna - VästervikG&B Arena557745 - 51
2005-09-14 ()Semifinal Vetlanda Speedway - SmedernaVetlanda Motorstadion352456 - 40
2005-09-14 ()Semifinal Västervik - DackarnaHejla Arena440558 - 38
2005-09-27 ()Final Vetlanda Speedway - VästervikVetlanda Motorstadion870349 - 47
2005-09-28 ()Final Västervik - Vetlanda SpeedwayHejla Arena726452 - 44
Kiedy Konkurencja Było Frekwencja Wyniki
Kiedy Konkurencja Było Frekwencja Wyniki
2005-04-26 (19:00)Piraterna - DackarnaMotala Arena253940 - 56
2005-04-26 (19:00)Västervik - RospiggarnaHejla Arena160253 - 43
2005-04-26 (19:00)Smederna - Kumla IndianernaEskilstuna Motorstadion278354 - 41
2005-04-26 (19:00)Vetlanda Speedway - KaparnaVetlanda Motorstadion286661 - 35
2005-04-26 (19:00)Vargarna - MasarnaAvestaICA Maxi Arena276448 - 48
2005-05-03 (19:00)MasarnaAvesta - VargarnaAvesta Motorstadion272049 - 47
2005-05-03 (19:00)Kaparna - Vetlanda SpeedwayArendalsbanan146947 - 49
2005-05-03 (19:00)Kumla Indianerna - SmedernaGlottra Skog Arena235754 - 42
2005-05-03 (19:00)Rospiggarna - VästervikHZ Bygg Arena141044 - 52
2005-05-03 (19:00)Dackarna - PiraternaG&B Arena367747 - 49
2005-05-10 (19:00)Rospiggarna - MasarnaAvestaHZ Bygg Arena217148 - 48
2005-05-10 (19:00)Piraterna - SmedernaMotala Arena147348 - 47
2005-05-10 (19:00)Vetlanda Speedway - Kumla IndianernaVetlanda Motorstadion204463 - 33
2005-05-10 (19:00)Västervik - VargarnaHejla Arena157963 - 33
2005-05-10 (19:00)Kaparna - DackarnaArendalsbanan130340 - 56
2005-05-17 (19:00)Dackarna - KaparnaG&B Arena257856 - 40
2005-05-17 (19:00)Vargarna - VästervikICA Maxi Arena260737 - 56
2005-05-17 (19:00)Kumla Indianerna - Vetlanda SpeedwayGlottra Skog Arena195052 - 44
2005-05-17 (19:00)Smederna - PiraternaEskilstuna Motorstadion225054 - 42
2005-05-17 (19:00)MasarnaAvesta - RospiggarnaAvesta Motorstadion304751 - 45
2005-05-24 (19:00)Vargarna - KaparnaICA Maxi Arena200843 - 53
2005-05-24 (19:00)MasarnaAvesta - PiraternaAvesta Motorstadion286455 - 41
2005-05-24 (19:00)Kumla Indianerna - VästervikGlottra Skog Arena248043 - 53
2005-05-24 (19:00)Dackarna - SmedernaG&B Arena337051 - 45
2005-05-24 (19:00)Rospiggarna - Vetlanda SpeedwayHZ Bygg Arena197049 - 47
2005-05-31 (19:00)Vetlanda Speedway - RospiggarnaVetlanda Motorstadion181846 - 50
2005-05-31 (19:00)Smederna - DackarnaEskilstuna Motorstadion223649 - 47
2005-05-31 (19:00)Västervik - Kumla IndianernaHejla Arena284965 - 31
2005-05-31 (19:00)Piraterna - MasarnaAvestaMotala Arena316567 - 29
2005-05-31 (19:00)Kaparna - VargarnaArendalsbanan186743 - 53
2005-06-07 (19:00)Kaparna - MasarnaAvestaArendalsbanan200540 - 56
2005-06-07 (19:00)Smederna - RospiggarnaEskilstuna Motorstadion233650 - 46
2005-06-07 (19:00)Vargarna - Kumla IndianernaICA Maxi Arena150754 - 42
2005-06-07 (19:00)Vetlanda Speedway - DackarnaVetlanda Motorstadion502948 - 48
2005-06-07 (19:00)Västervik - PiraternaHejla Arena241851 - 45
2005-06-14 (19:00)MasarnaAvesta - KaparnaAvesta Motorstadion457554 - 42
2005-06-14 (19:00)Rospiggarna - SmedernaHZ Bygg Arena310547 - 49
2005-06-14 (19:00)Kumla Indianerna - VargarnaGlottra Skog Arena285352 - 44
2005-06-14 (19:00)Dackarna - Vetlanda SpeedwayG&B Arena747643 - 53
2005-06-14 (19:00)Piraterna - VästervikMotala Arena235230 - 66
2005-06-21 (19:00)Kumla Indianerna - DackarnaGlottra Skog Arena130745 - 51
2005-06-21 (19:00)Västervik - MasarnaAvestaHejla Arena529649 - 47
2005-06-21 (19:00)Vetlanda Speedway - PiraternaVetlanda Motorstadion274253 - 43
2005-06-21 (19:00)Rospiggarna - VargarnaHZ Bygg Arena212060 - 36
2005-06-21 (19:00)Smederna - KaparnaEskilstuna Motorstadion294050 - 46
2005-06-28 (19:00)Kaparna - SmedernaArendalsbanan210450 - 46
2005-06-28 (19:00)Vargarna - RospiggarnaICA Maxi Arena183355 - 41
2005-06-28 (19:00)Piraterna - Vetlanda SpeedwayMotala Arena240450 - 46
2005-06-28 (19:00)MasarnaAvesta - VästervikAvesta Motorstadion747554 - 42
2005-06-28 (19:00)Dackarna - Kumla IndianernaG&B Arena318357 - 39
2005-07-05 (19:00)MasarnaAvesta - DackarnaAvesta Motorstadion581452 - 44
2005-07-05 (19:00)Vetlanda Speedway - VästervikVetlanda Motorstadion554852 - 44
2005-07-05 (19:00)Kaparna - Kumla IndianernaArendalsbanan173362 - 34
2005-07-05 (19:00)Piraterna - RospiggarnaMotala Arena255846 - 50
2005-07-05 (19:00)Smederna - VargarnaEskilstuna Motorstadion435862 - 34
2005-07-19 (19:00)Vargarna - SmedernaICA Maxi Arena225845 - 50
2005-07-19 (19:00)Rospiggarna - PiraternaHZ Bygg Arena354044 - 51
2005-07-19 (19:00)Kumla Indianerna - KaparnaGlottra Skog Arena206152 - 44
2005-07-19 (19:00)Västervik - Vetlanda SpeedwayHejla Arena461448 - 48
2005-07-19 (19:00)Dackarna - MasarnaAvestaG&B Arena666946 - 50
2005-07-26 (19:00)Rospiggarna - KaparnaHZ Bygg Arena328056 - 40
2005-07-26 (19:00)MasarnaAvesta - Vetlanda SpeedwayAvesta Motorstadion647547 - 48
2005-07-26 (19:00)Piraterna - Kumla IndianernaMotala Arena334450 - 46
2005-07-26 (19:00)Smederna - VästervikEskilstuna Motorstadion441146 - 50
2005-07-26 (19:00)Dackarna - VargarnaG&B Arena352751 - 45
2005-08-09 (19:00)Vargarna - DackarnaICA Maxi Arena171537 - 59
2005-08-09 (19:00)Västervik - SmedernaHejla Arena240852 - 44
2005-08-09 (19:00)Kumla Indianerna - PiraternaGlottra Skog Arena143236 - 18
2005-08-09 (19:00)Vetlanda Speedway - MasarnaAvestaVetlanda Motorstadion509062 - 34
2005-08-09 (19:00)Kaparna - RospiggarnaArendalsbanan122445 - 51
2005-08-16 (19:00)Smederna - MasarnaAvestaEskilstuna Motorstadion606555 - 41
2005-08-16 (19:00)Piraterna - KaparnaMotala Arena241757 - 39
2005-08-16 (19:00)Vetlanda Speedway - VargarnaVetlanda Motorstadion283661 - 35
2005-08-16 (19:00)Västervik - DackarnaHejla Arena453254 - 42
2005-08-16 (19:00)Rospiggarna - Kumla IndianernaHZ Bygg Arena223757 - 39
2005-08-23 (19:00)Kumla Indianerna - RospiggarnaGlottra Skog Arena201847 - 49
2005-08-23 (19:00)Dackarna - VästervikG&B Arena533054 - 42
2005-08-23 (19:00)Vargarna - Vetlanda SpeedwayICA Maxi Arena142140 - 56
2005-08-23 (19:00)Kaparna - PiraternaArendalsbanan156951 - 45
2005-08-23 (19:00)MasarnaAvesta - SmedernaAvesta Motorstadion634747 - 49
2005-08-30 (19:00)Smederna - Vetlanda SpeedwayEskilstuna Motorstadion473752 - 44
2005-08-30 (19:00)MasarnaAvesta - Kumla IndianernaAvesta Motorstadion336457 - 38
2005-08-30 (19:00)Kaparna - VästervikArendalsbanan185142 - 54
2005-08-30 (19:00)Dackarna - RospiggarnaG&B Arena406955 - 41
2005-08-30 (19:00)Piraterna - VargarnaMotala Arena249459 - 37
2005-09-06 (19:00)Vetlanda Speedway - SmedernaVetlanda Motorstadion350453 - 43
2005-09-06 (19:00)Kumla Indianerna - MasarnaAvestaGlottra Skog Arena343546 - 50
2005-09-06 (19:00)Västervik - KaparnaHejla Arena208658 - 37
2005-09-06 (19:00)Rospiggarna - DackarnaHZ Bygg Arena312845 - 51
2005-09-06 (19:00)Vargarna - PiraternaICA Maxi Arena227659 - 37
2005-09-13 ()Semifinal Smederna - Vetlanda SpeedwayEskilstuna Motorstadion465849 - 47
2005-09-13 ()Semifinal Dackarna - VästervikG&B Arena557745 - 51
2005-09-14 ()Semifinal Vetlanda Speedway - SmedernaVetlanda Motorstadion352456 - 40
2005-09-14 ()Semifinal Västervik - DackarnaHejla Arena440558 - 38
2005-09-27 ()Final Vetlanda Speedway - VästervikVetlanda Motorstadion870349 - 47
2005-09-28 ()Final Västervik - Vetlanda SpeedwayHejla Arena726452 - 44